Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesta - ZŠ L. Novomeského 2, Košice

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

 

Základná škola Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice

Kontakt: riaditelka@zsnovo.sk 055 / 62 52 961

1. Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ ZŠ II. stupňa – Informatika - Príloha č.1;
2. Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ ZŠ II. stupňa – Fyzika - Príloha č. 2;
3. Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ ZŠ II. stupňa – Matematika, Informatika - Príloha č. 3


 

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

 

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • profesijný životopis
  • motivačný list
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona 138/2019

 

 

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

Iné doplňujúce údaje:

Pracovný pomer na dobu určitú:   do 31.8.2023

Nástup do zamestnania:  1. 9.2022

 

Iné požiadavky:

Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.

Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

 

Všetky potrebné doklady zaslať elektronicky na e-mail: riaditelka@zsnovo.sk  do 15.8.2022

 

Na základe predložených žiadostí bude pre vybraných uchádzačov uskutočnený pohovor vo vopred dohodnutom termíne.

 

O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač písomne informovaný.

 

Mgr. Júlia Dzurusová

riaditeľka školy

Základná škola

Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice 

Prílohy

1. DOCX 17,77 KB Príloha č.1 učiteľ ZŠ II. stupňa – Informatika
2. DOCX 17,77 KB Príloha č. 2 učiteľ ZŠ II. stupňa – Fyzika
3. DOCX 17,7 KB Príloha č. 3 učiteľ ZŠ II. stupňa – Matematika, Informatika