Voľné pracovné miesta - ZŠ Postupimská 37, Košice

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:    Základná škola, Postupimská 37, 040 22 Košice

 

Kategória pedagogických zamestnancov:  

  • učiteľ/ka pre sekundárne vzdelávanie s aprobáciou matematika
  • učiteľ/ka pre sekundárne vzdelávanie s aprobáciou telesná a športová výchova

 

Kvalifikačné predpoklady:  

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Zoznam požadovaných dokladov:   

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Motivačný list

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Pracovný pomer na dobu určitú od 01.09.2020 do 31.08.2021

 

Zaslať elektronicky do 10.07.2020 na adresu: zspostupimska@gmail.com

  • v predmete uviesť žiadosť + aprobáciu predmetov

 

Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Iné požiadavky:

Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.

Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.

Schopnosť pracovať v tíme.

Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

Znalosť práce s PC: Internet, Word, Excel

 

Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

 

Mgr. Jana Polačková

riaditeľka školy