Voľné pracovné miesta - ZUŠ Bernolákova 26, 040 11 Košice

V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:


Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná umelecká škola, Bernolákova 26, 040 11 Košice


Počet voľných pracovných miest: 2
pracovný pomer so 100% úväzkom


Kategória voľného pracovného miesta:
učiteľ


Podkategória pedagogického zamestnanca:
učiteľ základnej umeleckej školy/ hra na klavíri, korepetícia


Kvalifikačné predpoklady:
minimálne vyššie odborné vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.


Platové podmienky:
plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 224/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 4. do 9. platovej triedy podľa kvalifikácie, dĺžky praxe a úväzku).


Požadované doklady: - žiadosť o prijatie do zamestnania, - profesijný životopis,
- súhlas so spracovaním osobných údajov.


Iné požiadavky po vyzvaní:
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti, - kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
- ovládanie štátneho jazyka.


Nástup do zamestnania: 1.september 2021


Všetky potrebné doklady zašlite do 18. 6. 2021 na e – mail zusbernolakovake@gmail.com, alebo elektronickým podaním do elektronickej schránky ZUŠ Bernolákova 26, Košice (E0006576240)
Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.


Telefonický kontakt: 055/ 6422224


Košice, 8.6.2021 Mgr. art. et Mgr. Peter Kundracik,
riaditeľ školy