Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - Jazyková škola, Užhorodská 8, Košice

V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov.

1.
Jazyková škola Užhorodská 8, Košice 040 11 oznamuje, že od 01. 09. 2012 prijme na pracovnú pozíciu učiteľa anglického jazyka- native speakera /zahraničného lektora/.

Požiadavky na zamestnanca:
ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov


2.
Jazyková škola Užhorodská 8, Košice 040 11 oznamuje, že od 01. 09. 2012 príjme na pracovnú pozíciu učiteľ japonského jazyka.

Požiadavky na zamestnanca:
ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov


Požadované doklady:
diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom študijnom
odbore
životopis
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Kontakt:
e-mail: sjs@sjske.sk, olivia.barabasova@azet.sk
tel: 055/646 03 77