Prejsť na obsah

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO – MŠ Budapeštianska 1, Košice

Materská škola, Budapeštianska 1, 040 13 Košice

V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 24.08.2015

Kategória : učiteľ

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

Názov a adresa zamestnávateľa
: Materská škola, Budapeštianska 1, 040 13 Košice

Kontakt
: 0907 900 105

Kvalifikačné predpoklady
:
Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy

Zoznam požadovaných dokladov:

1. Žiadosť / uviesť emailovú adresu -kontakt, tel. číslo/
2. štruktúrovaný profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov


Všetky potrebné doklady zašlite poštou v zalepenej obálke na riaditeľstvo materskej školy do 20.07.2015, na obálku vypísať : - „neotvárať - výberové konanie".

Mgr. Iveta Strukanová - štatutár MŠ