Voľné pracovné miesto - MŠ Galaktická 9, 040 12 Košice

Voľné pracovné miesto - MŠ Galaktická 9, 040 12 Košice


V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

Termín nástupu: 2. september 2015

Na dobu určitú: zastupovanie PN, následne materskej a rodičovskej dovolenky

Kategória: učiteľ

Podkategória pedagogického zamestnanca: - učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

Kvalifikačné predpoklady
: - úplne stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

Názov a adresa zamestnávateľa:
Materská škola Galaktická 9, 040 12 Košice

Kontakt: 055/7294092, 0918 276 187, ms.galakticka@netkosice.sk


Všetky potrebné doklady zaslať poštou alebo osobne do 17.06. 2015 na riaditeľstvo školy.Mgr. Anna Magdošková
riaditeľka školy