Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - MŠ Juhoslovanská 4, Košice

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického asistenta:

Názov a adresa  zamestnávateľa: Materská škola, Juhoslovanská 4, 04013 Košice

Kontakt: 0911891669,  msjuhoslovanska4@gmail.com

Kategória pedagogického zamestnanca: pedagogický asistent

Kvalifikačné predpoklady:

- úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pedagogický asistent, vychovávateľstvo, učiteľstvo pre materské školy, pedagogická škola, ...

- úplné stredné odborné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, psychológia, logopédia a liečebná pedagogika, sociálna práca, predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo, ...

 Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis
  • Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Iné doplňujúce údaje: nástup 1.9.2024

 

Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške minimálne 1038,50 € v závislosti od platovej triedy + zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe (pri 100% úväzku)

 Žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis zašlite poštou alebo mailom do 20.06.2024

 Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov, výberové konanie sa uskutoční koncom júna.

 V Košiciach, 10.06.2024                                                      

 

Ing. Marcela Šterbáková

riaditeľka školy