Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - MŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Žižkova 4 Košice

V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Názov zamestnávateľa: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova

4, Košice, Adresa zamestnávateľa: Žižkova 4, 040 01 Košice

Kontaktné informácie: 0907 900 540, mszizkova4kosice@gmail.com

 

Kategória a podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ, učiteľ materskej školy

 

Kvalifikačné predpoklady: Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy

Požiadavka: znalosť maďarského jazyka

 

Platové náležitosti: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe. 

 

Doplňujúce informácie: Nástup do zamestnania od 1.11.2022, zastupovanie počas dlhodobej PN, MD, úväzok 100%

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis
  • Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Iné požiadavky  po vyzvaní:

  • Zdravotná spôsobilosť - potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
  • Bezúhonnosť
  • Ovládanie štátneho jazyka

 

Všetky potrebné doklady zaslať poštou v zalepenej obálke - „neotvárať – výberové konanie“ -  na adresu materskej školy, alebo e-mailom na elektronickú adresu školy.

 

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

Košice, 11.10. 2022

 

Katarina Harangozóová, riaditeľka MŠ