Voľné pracovné miesto - MŠ Turgenevova 7, Košice

V zmysle § 84  ods.1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola , Turgenevova 7,  040 01 Košice

Kontakt:  055/6788570, msturgenevova7@gmail.com

 

Voľné   pracovné miesto:  od 03.02. 2020  (zastupovanie počas dlhodobej PN)

 

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ

 

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ materskej školy

 

Kvalifikačné predpoklady:

Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy

 

Základná platová tarifa: Podľa platovej triedy 4 až 9  od  738,00.-€

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
  2. Štruktúrovaný profesijný životopis
  3. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  4. Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
  5. Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov

 

pošlite  e-mailom alebo poštou do 30.01. 2020.

 

Vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

 

Košice: 23.01. 2020

                                                                                         

 

                                                                                                    Dagmar Rondzíková

                                                                                                           riaditeľ  MŠ