Voľné pracovné miesto - MŠ Zuzkin park 2, 040 11 Košice

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Zuzkin park 2,040 11 Košice

Organizačný útvar :  Materská škola Zuzkin park 2, 040 11 Košice

Kontakt: 0907 900 142 , zuzkinparkms2@gmail.com

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 01.07.2021 /zástup počas PN/

 Úväzok: 100%

 Základná platová tarifa:

      V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 od 607,00.-€ - brutto

 Požadované kvalifikačné predpoklady:

Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.:

  • základné vzdelanie,
  • bez požiadavky na odbornú prax.

Zoznam dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • kópia dokladov o vzdelaní,
  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • súhlas  uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. zo ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Všetky potrebné doklady zašlite poštou, alebo e-mailom do 15. júna 2021.

 Vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

 

 V Košiciach, 09.06 2021

 

                                                                                                                   Svetlana Gjabelová

                                                                                                                         riaditeľka MŠ