Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na MŠ Trebišovská 11, Košice - učiteľ

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 84, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.
 
Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Trebišovská 11, 040 11 Košice
 
Kontakt: 0948 302 604, mstrebisovska11@centrum.sk 
 
Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ
 
Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ materskej školy
 
Kvalifikačné predpoklady:
podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 
Platové náležitosti:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Rozsah úväzku: 100%
 
Platové náležitosti:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Predpokladaný nástup do zamestnania: 01.03.2024
 
Požadované doklady:
  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis
  • Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady zašlite poštou, osobne alebo elektronicky do 09.02.2024 na adresu mstrebisovska11@centrum.sk .  Na základe predložených dokladov škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
 
Mgr. Alena Bukovská
riaditeľka školy