Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na MŠ Turgenevova 7, Košice - učiteľ

V zmysle § 84 ods. 1  zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:
 
Voľné pracovné miesto:  zastupovanie počas materskej dovolenky.
 
Dátum nástupu: 26. august 2024
 
Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ
 
Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ materskej školy
 
Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Turgenevova 7,  040 01 Košice
Kontakt:  055/6788570, e-mail  msturgenevova7@gmail.com
 
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 
Platové náležitosti: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.
 
Zoznam požadovaných dokladov:
 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Iné požiadavky  po vyzvaní:
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
 • bezúhonnosť
 • ovládanie práce na PC word, internet, interaktívna tabula
 • záujeme o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi
 • ovládanie štátneho jazyka
 
Ďalšie vítané predpoklady:
 • znalosť hry na hudobný nástroj
 • výborné komunikačné a organizačné schopnosti
 • flexibilita a kreativita
 
Všetky požadované  doklady s označením „Výberové konanie – učiteľ materskej školy“ pošlite  e-mailom  na adresu msturgenevova7@gmail.com, poštou alebo osobne do 15.05. 2024 na adresu: Materská škola, Turgenevova 7, 040 01 Košice.
 
Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
 
 
Dagmar Rondzíková
riaditeľ  MŠ