Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Abovská 36, KE

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 84, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Názov: Základná škola  Abovská 36, 040 17 Košice

Možný dátum nástupu: Ihneď

Pracovná pozícia:

Kategória: školský psychológ


Kvalifikačné predpoklady: VŠ druhého stupňa v  štúdijnom odbore: školský psychológ

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Požadované doklady pošlite poštou alebo  maillom.

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 01.09.2019

 

Iné podmienky:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,

Pracovný pomer na dobu určitú, úväzok 50 %,

Vedenie školy si pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

Adresa školy: Základná škola Abovská 36, 040 17 Košice
Kontakt: Mgr. Miroslav Gajdoš, riaditeľ školy,
tel.: 055/7299244 , 055/6855198
e- mail: zsabovska@zsabovska.sk