Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Abovská 36, Košice

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 84, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Názov: Základná škola  Abovská 36, 040 17 Košice

Možný dátum nástupu: November 2022

Pracovná pozícia:

Kategória: učiteľ

Podkategória: učiteľ  pre primárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady: VŠ druhého stupňa v  štúdijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika. 

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Od úspešného uchádzača budú ďalej požadované:

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, nie staršie ako 3 mesiace.

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač podal žiadosť o odpis z registra trestov, nie staršie ako 3 mesiace.

Požadované doklady pošlite poštou alebo  maillom.

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 01.09.2019

Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

 

Iné podmienky:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,

Pracovný pomer na dobu určitú ,  úväzok 100%,

Vedenie školy si pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

Adresa školy: Základná škola Abovská 36, 040 17 Košice
Kontakt: Mgr. Miroslav Gajdoš, riaditeľ školy,
tel.: 055/7299244 , 055/6855198
e- mail: zsabovska@zsabovska.sk