Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Abovská 36, Košice

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 84, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Názov: Základná škola  Abovská 36, 040 17 Košice

Možný dátum nástupu: Ihneď

Pracovná pozícia:

Kategória: Pedagogický asistent                                    

Požadované vzdelanie: V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.  Minimálne: úplné stredoškolské vzdelanie pedagogického zamerania.

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis / Europass/
Overené kópie dokladov o vzdelaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania

Požadované doklady pošlite maillom, poštou alebo osobne do 22.11.2022 do 14.00 hod.

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 01.09.2019

 


Doplňujúce informácie : Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Úväzok: 100% Pracovný pomer: doba určitá do 31.8.2023

 

Vedenie školy si pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

Adresa školy: Základná škola Abovská 36, 040 17 Košice
Kontakt: Mgr. Miroslav Gajdoš, riaditeľ školy,
tel.: 055/7299244 , 055/6855198
e- mail: zsabovska@zsabovska.sk