Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Abovská 36, Košice

V zmysle  § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov: Základná škola  Abovská 36, 040 17 Košice

Možný dátum nástupu: 1.9.2022

Kategória: Vychovávateľ

Kvalifikačné predpoklady: Kvalifikácia na výchovu v školskom klube detí.

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Požadované doklady pošlite e- mailom.

Od úspešného uchádzača budú ďalej požadované:

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, nie staršie ako 3 mesiace.

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač podal žiadosť o odpis z registra trestov, nie staršie ako 3 mesiace.

Platové podmienky:

Podľa zákona 552/2003 Z.z a 553/2003 Z.z. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe. 

                                                                                                           

Iné podmienky:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,

Pracovný úväzok: 50 %

Vedenie školy si pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

Adresa školy: Základná škola Abovská 36, 040 17 Košice
Kontakt: Mgr. Miroslav Gajdoš, riaditeľ školy,
tel.: 055/7299244 , 055/6855198
e- mail: zsabovska@zsabovska.sk