Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Abovská 36, Košice - koordinátor

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 84, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:
Názov: Základná škola  Abovská 36, 040 17 Košice

Možný dátum nástupu: do 1.10.2023
 
Pracovná pozícia:
Kategória: Školský digitálny koordinátor
Karierový stupeň:samostatný učiteľ / 3 ročná prax/

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis / europass/
Súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Požadované doklady pošlite poštou alebo  maillom do 20.10.2023.
 
Platové podmienky:
podľa zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 01.09.2019
Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.
 
Iné podmienky:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- skúsenosti s digitálnymi technológiami
Pracovný pomer na dobu určitú:  100% úväzok
Vedenie školy si pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.
 
Adresa školy: Základná škola Abovská 36, 040 17 Košice
Kontakt: Mgr. Miroslav Gajdoš, riaditeľ školy,
tel.: 055/7299244 , 055/6855198
e- mail: zsabovska@zsabovska.sk