Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Gemerská 2, Košice - psychológ

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:
 
Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Gemerská 2, Košice
 
Kategória pedagogického/odborného zamestnanca: školský psychológ
 
Počet pracovných miest: 1 pracovné miesto; úväzok 40%
 
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 
Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe
 
Zoznam požadovaných dokladov:
 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • motivačný list
od úspešného uchádzača budú ďalej požadované:
 • Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Doplňujúce informácie:
 • pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2025
 • pracovný úväzok: 40%
 • požadované doklady je možné doručiť poštou, osobne alebo elektronicky na e-mail: zsgemerska@gmail.com do 24.6.2024
 • na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači
 
Kontakt:        055/6251978
                        zsgemerska@gmail.com
 
 
Mgr. Štefan Koľ
   riaditeľ školy