Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Jozefa Urbana Jenisejská 22, KE - učiteľ

Informácia o voľnom pracovnom mieste
V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice

Kontakt:
riaditel@zsjenisejska.edupage.org 

Kategória pedagogických zamestnancov:
učiteľ/ka 2. stupňa základnej školy – ruský jazyk

Kvalifikačné predpoklady:
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné doplňujúce údaje:
Pracovný úväzok: 26 % (6 hodín týždenne rozdelených na 2 dni po 3 hodiny)
Nástup do zamestnania 01.02.2024

Požadované doklady je potrebné zaslať mailom na adresu: riaditel@zsjenisejska.edupage.org do 22.1.2024.

Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

Košice 14.12.2023

 

Mgr. Veronika Kopancová

poverená riaditeľka školy