Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Krosnianska 4, Košice - vychovávateľ

V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.
 
Pozícia:
 • vychovávateľ v školskom klube detí v oddelení s anglickým jazykom
 
Kvalifikačné predpoklady:
 
 1. Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov;
 2. Znalosť anglického jazyka min. na úrovni B2.
 
Zoznam požadovaných dokladov:
 
 • žiadosť,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • doklady o nadobudnutom vzdelaní,
 • motivačný list,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 
Od úspešného uchádzača sa pred uzavretím pracovného vzťahu bude vyžadovať:
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa nie staršie ako 3 mesiace (§ 9 a § 16 ods. (1) a (2) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzať požiadal žiadosť o odpis z registra trestov § 9 ods. (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.
 
Platové podmienky:
 • podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.
 
Doplňujúce informácie:
 • pracovný pomer na dobu určitú do 31. 08. 2025 s predpokladaným nástupom do zamestnania 01. 09. 2024,
 • o termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač informovaný,
 • životopis, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov zaslať na e-mail: hodorovska@zskroke.sk do 24. mája 2024.
 
 
Košice 14. 05. 2024
 
Ing. Danka Daneshjoová
riaditeľka školy