Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Masarykova 19/A, Košice - učiteľ II. stupeň

V zmysle § 84 ods.1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:
 
Názov a adresa  zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A,
                                                          040 01 Košice
 
Kontakt: 055/ 62 219 56, 0911 904 950
                zsmasarykova@zsmasarykova.sk
 
Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ
 
Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ druhého stupňa základnej školy s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk
 
Kvalifikačné predpoklady: v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických            a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Vyhlášky MŠ SR č. 01/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 
Platové podmienky: v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 1161,50 € - 6. platová tarifa, 1. pracovná trieda - začínajúci pedagogický zamestnanec; do 1589,00 € - 9. platová tarifa,1. pracovná trieda – pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou + dĺžka započítanej praxe)
 
Zoznam požadovaných dokladov:
  1. žiadosť o prijatie do zamestnania,
  2. profesijný životopis a motivačný list,
  3. súhlas so spracovaním osobných údajov.
 Po vyzvaní po osobnom pohovore predložiť ďalšie doklady:
  1. lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti pedagogického zamestnanca,
  2. doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia),
  3. odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Iné doplňujúce údaje:
Nástup do zamestnania : 1.9.2024
Pracovný úväzok: 100%
 
Všetky potrebné dokumenty je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne do 20.7.2024.
 
Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov. Výberové konanie sa uskutoční koncom júla.
 
 
V Košiciach 8.7.2024                                               
 
PaedDr. Radoslav Lukács
riaditeľ školy