Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Maurerova 21, KE

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu

o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice

Kontakt:
0903651419
vyberovekonanie@zsfullu.sk

 

Kategória pedagogických zamestnancov:
vychovávateľ/ka

Podkategória:
vychovávateľ/ka v školskom klube detí

Kvalifikačné predpoklady:
Úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru

Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov


Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania 
Profesijný životopis 

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Zaslať do 26.8.2022 elektronicky na adresu: vyberovekonanie@zsfullu.sk

Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.

 

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti 

Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2023

Nástup do zamestnania: 30.8.2022

 

Platové podmienky: 
842,50 €  (5. platová trieda) – začínajúci vychovávateľ

Úväzok: 70%

 

Iné požiadavky:

Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť

Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom

Schopnosť pracovať v tíme

Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce

 

Bližšie informácie o škole:

www.zsfullu.sk 

www.facebook.com/zsmaurerka 

PaedDr. Katarína Martiňáková, riaditeľka školy