Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Maurerova 21, KE

V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice

 

Kontakt:
0903651419
vyberovekonanie@zsfullu.sk

 

Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka
Podkategória: učiteľ/ka druhého stupňa základnej školy


Kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre II. stupeň ZŠ, aprobácia náboženská výchova

Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov


Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania 
Profesijný životopis 

Motivačný list
Zaslať do 20.12.2023 elektronicky na adresu: vyberovekonanie@zsfullu.sk

Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.

 

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady:

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní. 
Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti. 

Poverenie príslušnej cirkevnej autority.
Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods. (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.

 

Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú (zastupovanie počas MD) do 31.8.2024 s možnosťou predĺženia pracovného pomeru.

 

Nástup do zamestnania: 8.1.2024

Úväzok: 8 hod. (34,78%)

Platové podmienky: 1 161,50 € (tarifný plat, 6. platová trieda) – alikvotná čiastka začínajúci/a učiteľ/kal podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, úväzku a od dĺžky pedagogickej praxe. 

 

Bližšie informácie o škole:

www.zsfullu.sk

www.facebook.com/zsmaurerka

Iné požiadavky:

Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.

Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.

Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.

Schopnosť pracovať v tíme.

Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

 

PaedDr. Katarína Martiňáková,

riaditeľka školy