Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Maurerova 21, Košice

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu

o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice

Kontakt:
0903651419
vyberovekonanie@zsfullu.sk

 

Kategória pedagogických zamestnancov:
vychovávateľ/ka
Podkategória:
vychovávateľ/ka v školskom klube detí

Kvalifikačné predpoklady:
Úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru

Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov


Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania 
Profesijný životopis 

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Zaslať do 18.9.2023 elektronicky na adresu: vyberovekonanie@zsfullu.sk

Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.

 

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti 

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods. (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.

Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2024 s perspektívou predĺženia na dobu neurčitú.

Nástup do zamestnania: ihneď

 

Platové podmienky: 
1038,50 €  (5. platová trieda) – začínajúci vychovávateľ – pomerná časť - 726,95 €

Úväzok: 70%

 

Iné požiadavky:

Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť

Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom

Schopnosť pracovať v tíme

Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce

 

Bližšie informácie o škole:

www.zsfullu.sk 

www.facebook.com/zsmaurerka