Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice - psychológ

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu  o voľnom pracovnom mieste odborných zamestnancov:
 
Názov a adresa  zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, 040 01 Košice
 
Kontakt: 055/ 62 219 56, 0911 904 950,  zsmasarykova@zsmasarykova.sk
 
Kategória odborného zamestnanca: psychológ/psychologička
 
Kvalifikačné predpoklady:
-vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, študijný program môže byť zameraný aj na pedagogickú psychológiu, školskú psychológiu, poradenskú psychológiu alebo pracovnú a organizačnú psychológiu alebo
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, splnenie kvalifikačného predpokladu pre učiteľa, majstra odbornej výchovy alebo vychovávateľa a rozširujúce štúdium alebo
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, splnenie kvalifikačného predpokladu  pre školského špeciálneho pedagóga a rozširujúce štúdium
 
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti
Súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Iné doplňujúce údaje: nástup 1.9.2024 (úväzok 50%)
 
Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške minimálne 821,60 € v závislosti od platovej triedy + zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.
 
 
Žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis zašlite poštou alebo mailom do 14.06.2024
 
Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov, výberové konanie sa uskutoční koncom júna.
 
 
 
V Košiciach, 14.05.2024                                                      
 
PaedDr. Radoslav Lukács
riaditeľ školy