Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Starozagorská 8, Košice - asistent

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:
 
Názov a adresa zamestnávateľa:                          Základná škola, Starozagorská 8, Košice
Kategória voľného pracovného miesta:               pedagogický asistent
Začiatok pracovného pomeru:                               od 1. septembra 2024
Úväzok:                                                                    100% (1 x)
Dĺžka pracovného pomeru:                                 12 mesiacov
 
Kvalifikačné predpoklady:
Asistent učiteľa – podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „Vyhláška č. 173/2023 Z. z.“), ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení:
 
 • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
 1. v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy,
 2. v študijnom odbore učiteľstvo logopédia a liečebná pedagogika,
 3. vzdelanie uvedené v oddiele A body 4. – 9 Prílohy č. 6 Vyhlášky č. 173/2023 Z. z.,
 
 • Úplné stredné odborné vzdelanie:
 1. v odbore vzdelávania pedagogický asistent, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sociálno-výchovný pracovník, animátor voľného času,
 2. vzdelanie uvedené v oddiele B body 9. – 13 a 17 – 21 Prílohy č. 6 Vyhlášky č. 173/2023 Z. z.
 
Platové podmienky: v zmysle Prílohy č. 4 Zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v závislosti od platovej triedy + zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.
 
Iné požiadavky:     - rešpektujúci a láskavý prístup k deťom
                               - trpezlivosť, zodpovednosť, tvorivosť
                               - profesionalita, komunikatívnosť a osobnostná zrelosť
                               - zodpovednosť a flexibilita
                               - bezúhonnosť
                               - schopnosť pracovať v tíme.
 
Požadované doklady:
 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • motivačný list
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 
- doručiť poštou, osobne, (v uzavretej obálke s upozornením „neotvárať“) alebo elektronicky do 2.8.2024 na adresu: info@zsstarozagorska.sk  
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor. Výberové konanie sa uskutoční začiatkom augusta 2024.
 
Po vyzvaní a po osobnom pohovore predloží úspešný uchádzač ďalšie doklady:
- potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných uchádzačov.
 
Kontakt:                0907 574 632, 0911 982 113
                               e-mail: riaditel@zsstarozagorska.sk
                                         www.zsstarozagorska.sk


Košice 9.7.2024
PaedDr. Alexander Suchan, riaditeľ školy