Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Starozagorská 8, Košice - učiteľ II. stupeň

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:
 
Názov a adresa zamestnávateľa:                                         Základná škola, Starozagorská 8, Košice
Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov:   učiteľ na druhom stupni základnej školy
 
Študijný odbor akademických predmetov:    Matematika       Fyzika
 
Začiatok pracovného pomeru:  od 1. septembra 2024
Úväzok:                                       100%
Dĺžka pracovného pomeru:  september 2024 – 31. august 2025
Kvalifikačné predpoklady:  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 
 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa uvedené v III. časti Prílohy č. 1 Vyhlášky MŠ VVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 
Požadovaná prax: -
Platové podmienky: v zmysle Prílohy č. 4 Zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v závislosti od platovej triedy + zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.
 
Zoznam požadovaných dokladov:
 1. Žiadosť
 2. Profesijný životopis
 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
 4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 
Iné požiadavky:          Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
                                      Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
                                      Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.
                                      Schopnosť pracovať v tíme.
Ďalej:
 • analyzovanie a riešenie problémov, zodpovednosť,
 • informačná gramotnosť
 • individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom
 • organizovanie a plánovanie práce
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • samostatnosť, tvorivosť
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • bezúhonnosť
Požadované doklady:
 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • motivačný list
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 
- doručiť poštou, osobne, (v uzavretej obálke s upozornením „neotvárať“) alebo elektronicky do 2.8.2024 na adresu: info@zsstarozagorska.sk
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor. Výberové konanie sa uskutoční začiatkom augusta 2024.
 
Po vyzvaní a po osobnom pohovore predloží úspešný uchádzač ďalšie doklady:
- potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných uchádzačov.
 

Kontakt:                0907 574 632, 0911 982 113
                               e-mail: riaditel@zsstarozagorska.sk
                                         www.zsstarozagorska.sk


Košice 9.7.2024
PaedDr. Alexander Suchan, riaditeľ školy