Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Trebišovská 10, Košice

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
Kontakt: zstrebke@gmail.com, tel.č.: 055/6424647
 
V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.
 
Začiatok pracovného pomeru od 1. september 2023
 
Školský psychológ
 
Kategória
Školský psychológ
 
Kvalifikačné predpoklady
V zmysle Vyhlášky č. 173/2023 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 
Platové podmienky
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.
 
 
Požadované doklady
- žiadosť,
- životopis,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.
 
Všetky doklady je potrebné doručiť poštou, e-mailom, alebo osobne
do 30. augusta 2023 na riaditeľstvo školy.
 
 
Košice 21. 08. 2023
 
Mgr. Peter Fábry – riaditeľ školy