Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - Základná škola Masarykova 19/A, Košice

V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Masarykova 19/A, 040 01 Košice

Kontakt:
055/ 62 219 56, 0911 904 950
zsmasarykova@zsmasarykova.sk

Kategória
a podkategória pedagogických zamestnancov:
Učiteľ
učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka

Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Zdravotná a duševná spôsobilosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné doplňujúce údaje:

Zastupovanie počas PN od 2.9.2015

Žiadosť a životopis doručte na adresu školy alebo emailom do 14.8.2015


V Košiciach 28.07.2015

PaedDr. Radoslav Lukács
riaditeľ školy