Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Abovská 36, Košice

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:


Názov: Základná škola, Abovská 36, 040 17 Košice-Barca

Možný dátum nástupu : 1. september  2015

Pracovná pozícia:

Kategória: učiteľ

Podkategória: učiteľ  pre nižšie stredné  vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady: VŠ druhého stupňa v  študijnom odbore učiteľstvo  pre  5.-9. ročník ZŠ  

Aprobácia : Matematika - informatika

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Požadované doklady je potrebné poslať poštou, resp. maillom do   28. júla  2015.

Iné podmienky:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,

Úväzok: 100 %


Adresa školy: Základná škola, Abovská 36, 040 17 Košice-Barca

Kontakt: Mgr. Michal Ďurik, riaditeľ školy,
tel.: 055/7299244
e- mail:
zsabovska@centrum.sk