Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Belehradská 21, Košice

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca

Kategória voľného pracovného miesta
školský psychológ


Kvalifikačné predpoklady

Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Kvalifikačná požiadavka:

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Požadované doklady
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

- motivačný list
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní


Iné požiadavky po vyzvaní
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti nie staršie ako 3 mesiace (§ 9 a § 16 ods. (1) a (2) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzať požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.

 

 

Platové podmienky:

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.


Nástup do zamestnania: 01.03.2023

Pracovný pomer na dobu určitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou, plný úväzok.


Všetky potrebné doklady prineste osobne, zašlite poštou, alebo zašlite

na e – mail zsbelehradska21@gmail.com  najneskôr do 17.02. 2023.


Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt: 0911845004; 0907959274, e - mail: zsbelehradska21@gmail.com


 

 

 

Košice,  17. 01. 2023                                                          Mgr. Mária Horváthová
                                                                                                     riaditeľka školy