Voľné pracovné miesto - ZŠ Belehradská 21, Košice

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov a adresa zamestnávateľa: 
Základná škola Belehradská 21, Košice 040 13


Kategória voľného pracovného miesta: 
učiteľ/ka


Podkategória pedagog. zamestnanca: 
učiteľ/ka fyziky a chémie


Kvalifikačné predpoklady: 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo fyziky a chémie

Kvalifikačná požiadavka:
aprobačný predmet FYZ - CHE


Požadované doklady: 
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní


Iné požiadavky po vyzvaní: 
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka 

Nástup do zamestnania: ihneď

Pracovný pomer na dobu určitú (zastupovanie počas PN), 100% úväzok

Všetky potrebné doklady prineste osobne, zašlite poštou, alebo zašlite na e – mail zsbelehradska@centrum.sk  čo najskôr.
Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt: 055/6362736; 0907959274; e - mail: zsbelehradska@centrum.sk

Košice,  03. 10. 2019                                                   Mgr. Mária Horváthová
                                                                                       riaditeľka školy