Voľné pracovné miesto - ZŠ Belehradská 21, Košice

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca

Kategória voľného pracovného miesta: 
učiteľ/ka


Podkategória pedagog. zamestnanca: 
učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry  a nemeckého jazyka


Kvalifikačné predpoklady: 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry  a nemeckého jazyka

Kvalifikačná požiadavka:
aprobačný predmet SJL - NEJ


Požadované doklady: 
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní


Iné požiadavky po vyzvaní: 
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka 

Nástup do zamestnania: 01.09.2020

Pracovný pomer na dobu určitú, 100% úväzok

Všetky potrebné doklady prineste osobne, zašlite poštou, alebo zašlite na e – mail zsbelehradska@centrum.sk  najneskôr do 08.06.2020.
Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt: 055/6362736; 0907959274; 0911662736, e - mail: zsbelehradska@centrum.sk


Košice,  25. 05. 2020                                                          Mgr. Mária Horváthová
                                                                                                     riaditeľka školy