Voľné pracovné miesto - ZŠ Bernolákova 16, 040 11 Košice

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

Názov a adresa zamestnávateľa:    Základná škola  Bernolákova 16, 040 11 Košice

Kategória pedagogických zamestnancov:  učiteľ/ka

Podkategória:  učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie ( 1. stupeň ZŠ )

Aprobácia: Náboženská výchova ( rímskokatolícke )

Kvalifikačné predpoklady:  

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Platové podmienky:

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:   

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis
  • Motivačný list
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

 

 Zaslať elektronicky do 01.06.2020 na adresu: zsberke@centrum.sk.

Na základe predložených žiadostí budú pozvaní vybraní uchádzači na osobný pohovor.

Iné doplňujúce údaje:

Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2021 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Nástup do zamestnania: od 24.8.2020

Úväzok: 15 hodín

Bližšie informácie o škole: www.zsberke.sk

Iné požiadavky:

  • Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť
  • Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom
  • Schopnosť pracovať v tíme
  • Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce

 

PaedDr. Mária Blanárová

 riaditeľka školy