Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Bernolákova 16, Košice

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

Názov a adresa zamestnávateľa:    Základná škola  Bernolákova 16, 040 11 Košice

Pôsobisko: Základná škola Bernolákova 16, Košice

Kategória pedagogických zamestnancov:  učiteľ/ka

Podkategória:  učiteľ druhého stupňa základnej školy

Aprobácia: Technika - Informatika  

Kvalifikačné predpoklady:   v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Zoznam požadovaných dokladov:   

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia),
  • motivačný list

Od úspešného uchádzača budú ďalej požadované:

  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a Odpis z registra trestov, nie staršie ako 3 mesiace.

Zaslať elektronicky do  22.12.2022 na adresu: zsberke@centrum.sk

Na základe predložených žiadostí budú pozvaní vybraní uchádzači na osobný pohovor.

 

Iné doplňujúce údaje:

Pracovný pomer na dobu určitú do 31.1.2024 s možnosťou predĺženia zmluvy.

Nástup do zamestnania: od 01.02.2023

Úväzok: 100 %

Platové zaradenie a plat: V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe. V zmysle základnej stupnice platových taríf podľa Prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 220/2022 Z.z..

Bližšie informácie o škole: www.zsberke.edupage.org

Iné požiadavky:

  • Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
  • Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
  • Schopnosť pracovať v tíme.
  • Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

Košice 13.12.2022

PaedDr. Mária Blanárová

riaditeľka školy