Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Bernolákova 16, Košice

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

Názov a adresa zamestnávateľa:    Základná škola Bernolákova 16, 040 11 Košice

Pôsobisko: Základná škola Bernolákova 16, Košice

Kategória pedagogických zamestnancov:  učiteľ/ka

Podkategória:  učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie   ( 1. stupeň ZŠ ) s aprobáciou Náboženská výchova ( rímskokatolícke náboženstvo).

Kvalifikačné predpoklady:   v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Zoznam požadovaných dokladov:   

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis
  • Motivačný list
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaslať elektronicky do  21.6.2024 na adresu: zsberke@centrum.sk

Na základe predložených žiadostí budú pozvaní vybraní uchádzači na osobný pohovor.

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

  • Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

 

 Iné doplňujúce údaje:

Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2025.

Nástup do zamestnania: od 1.9.2024

Úväzok: 39  %  ( 9 hodín)

Platové zaradenie a plat: V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.

Bližšie informácie o škole: https://zsberke.edupage.org/

Iné požiadavky:

  • Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
  • Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
  • Schopnosť pracovať v tíme.
  • Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

 

PaedDr. Mária Blanárová

riaditeľka školy