Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Bruselská 18, Košice

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch                     a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Kategória voľného pracovného miesta: 
vychovávateľ/ka v školskom klube detí

Kvalifikačné predpoklady

Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch                   a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Kvalifikačná požiadavka:

 • vychovávateľstvo

Požadované doklady: 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • motivačný list.

Iné požiadavky – predložiť ďalšie doklady po vyzvaní na osobnom pohovore: 

 • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa nie staršie ako 3 mesiace (§ 9 a § 16 ods. (1) a (2) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzať požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.

 

Platové podmienky:

 • Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Výška platu závisí             od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • profesionalita, komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť a tvorivosť,
 • individuálny a empatický prístup k deťom,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý,
 • skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

 

Nástup do zamestnania:
Pracovný pomer na dobu určitú do 28.06.2024 s 3 mesačnou skúšobnou dobou, 50 % úväzok

Dátum nástupu: 18.09.2023

 

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

Kontakt:

Základná škola, Bruselská 18, Košice

0904 341 646

0904 986 336

0904 956 518

 e - mail: zsbruselska.ke@gmail.com