Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Bukovecká 17, Košice

Riaditeľka Základnej školy, Bukovecká 17, Košice informujeme o voľnom pracovnom mieste nepedagogického zamestnanca.

Voľné pracovné miesto: Hospodárka základnej školy (100% úväzok)

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice

Kontakt:

055/7295478 (0911 410 010) riaditelkazsbukke@gmail.com

 

Kvalifikačné predpoklady:

Kvalifikačné predpoklady úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania prípadne vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania. Odborné skúsenosti v oblasti účtovania v školstve sú vítané.

 

Platové podmienky:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a započítateľnej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania 

Štruktúrovaný profesijný životopis

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Doklady zaslať elektronicky najneskôr do 21. 11. 2022 do 14:00 hod na adresu: 

riaditelkazsbukke@gmail.sk

 

Po vyzvaní po osobnom pohovore predložiť ďalšie doklady:

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti 
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač podal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods. (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.

 

Iné doplňujúce údaje:

Nástup do zamestnania: 1.1.2023

Úväzok: 100 %

 

Iné požiadavky:

Profesionalita, flexibilita, zodpovednosť, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, organizačné a komunikačné schopnosti, práca s PC, zodpovedný prístup k práci, znalosť legislatívy v oblasti ekonomickej a v oblasti financií vo verejnej správe (vítané), orientácia v školskej problematike (vítané),

 

Škola si vyhradzuje právo do užšieho výberu kontaktovať iba vybraných uchádzačov. O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač informovaný písomne (e-mailom).

 

PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová, riaditeľka školy

Základná škola, Bukovecká 17, Košice

0911 410 010

riaditelkazsbukke@gmail.com

 

S pozdravom

                                                                                         

PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová