Voľné pracovné miesto - ZŠ Bukovecká 17, Košice

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom  pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice

Kontakt:

055/7295478 (0911 410 010)

zsbukke@centrum.sk

 

Kategória pedagogických zamestnancov:

učiteľ/ka

Podkategória:

učiteľ/ka pre nižšie sekundárne (II. stupeň ZŠ)

Kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 5. – 9. roč. ZŠ s aprobáciou: Slovenský jazyk a literatúra + Náboženská výchova (rímsko-katolícke) v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

 

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov (od 915,00 € – výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe. 

 

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania 

Štruktúrovaný profesijný životopis

Motivačný list

Kanonická misia

     

Zaslať elektronicky do 3. 7. 2020  na adresu: zsbukke@centrum.sk

 

Po vyzvaní po osobnom pohovore predložiť ďalšie doklady:

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní. 
Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti. 
Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač podal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods. (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.

 

Iné doplňujúce údaje:

Pracovný pomer na dobu určitú (s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú)

Nástup do zamestnania: 26. 08. 2020

Úväzok: 23 hodín - 100%

 

Iné požiadavky:

Profesionalita, komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť a tvorivosť.

Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.

Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.

Schopnosť pracovať v tíme.

Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

 

Škola si vyhradzuje právo do užšieho výberu kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

PaedDr. Zuzana Zajacová, riaditeľka školy

Základná škola, Bukovecká 17, Košice

0911 410 010

zsbukke@centrum.sk