Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Drábova 3, Košice

V zmysle zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Drábova 3, Košice, 

                                                         Drábova 3, 040 23 Košice

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 01 .09. 2022 do 31.08.2023 ( počas trvania projektu)

 

Kategória pedagogického zamestnanca: pedagogický asistent

Kontakt: 055/6443639 , email: zsdrabova@zsdrabova.sk

Kvalifikačné predpoklady:

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Požadovaná prax: ukončené adaptačné vzdelávanie

Platové podmienky: v zmysle Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 842,5 € )

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť
  2. Profesijný životopis
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Iné požiadavky: Profesionalita, zodpovednosť.
                           Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e- mailom,  alebo osobne do 25.08.2022 do 14.00

                          

                                                                                                   Ing. Mgr. Annamária Kmiťová

                                                                                                                riaditeľka školy

V Košiciach, 17.08.2022