Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Drábova 3, Košice

V zmysle zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Drábova 3, Košice, 

                                                         Drábova 3, 040 23 Košice

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 01 .09. 2022 do 31.08.2023 (počas trvania projektu),

Kategória pedagogického zamestnanca: školský špeciálny pedagóg

Kontakt: 055/6443639 , email: zsdrabova@zsdrabova.sk

Kvalifikačné predpoklady:

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Požadovaná prax: -

Platové podmienky: v zmysle Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (min 1006,0 €)

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť
  2. Profesijný životopis
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Iné požiadavky: Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
                           Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
                           Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.
                           Schopnosť pracovať v tíme.

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e- mailom,  alebo osobne do 09.09.2022

                         

                                                                                                   Ing. Mgr. Annamária Kmiťová

                                                                                                                riaditeľka školy

V Košiciach, 31.08.2022