Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto ZŠ Drábova 3, Košice

Základná škola Drábova 3 , 040 23 Košice

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 01 .09.2015 do 31.08.2016

Pozícia: učiteľ fyziky, techniky, geografie

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Drábova 3, Košice
Drábova 3, 040 23 Košice

Kontakt: 055/6443639 , email: zsdrabova@zsdrabova.sk

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- morálna bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie práce na PC, práca s interaktívnou tabuľou
- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti
- záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi

Požadovaná prax:
minimálne 2 roky (nie je podmienkou)

Zoznam požadovaných dokladov:

1. Žiadosť
2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e-mailom, alebo osobne do 23.07.2015 na riaditeľstvo školy.

Ing. Mgr. Annmária Kmiťová
riaditeľka školy

V Košiciach, 08.07.2015