Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto ZŠ Drábova 3, Košice

Základná škola Drábova 3 , 040 23 Košice

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Voľné pracovné miesto a dobu určitú od 01 .09. 2015 do 31.08.2016

Pozícia: učiteľ pre primárne vzdelávanie + anglický jazyk

Aprobácia: primárne vzdelávanie, anglický jazyk

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Drábova 3, Košice

Kontakt: 055/6443639 , email: zsdrabova@zsdrabova.sk

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- morálna bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie práce na PC word, excel, internet, interaktívna tabuľa
- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti
- záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi

Požadovaná prax: minimálne 2 roky
Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť
2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e- mailom, alebo osobne do 06.07.2015 na riaditeľstvo školy.

Ing. Mgr. Annmária Kmiťová
riaditeľka školy

V Košiciach, 23.06.2015