Voľné pracovné miesto - ZŠ Fábryho 44, Košice

V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov:

Pozícia: učiteľ/učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste 
Kategória: učiteľ/učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou: anglický jazyk - informatika
Názov a adresa zamestnávateľaZákladná škola Fábryho 44, Košice
Kontakt: 0911 251 006, 055/7998444, zsfabryho@zsfabryho.sk
Voľné pracovné miesto na dobu určitú do 31.08.2021

Kvalifikačné predpoklady : 
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- morálna bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie práce na PC word, excel, internet, interaktívna tabuľa
- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti      
- záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi

Platové zaradenie a plat: Podľa zákona 552/2003 Z. z a 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Požadovaná prax : Bez požadovanej praxe, aj začínajúci učiteľ
Zoznam požadovaných dokladov : 
1. Žiadosť 
2. Profesijný životopis 
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov 
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e- mailom, alebo na riaditeľstvo školy. 


PaedDr. Eva Brnová 
riaditeľ školy