Voľné pracovné miesto - ZŠ Fábryho 44, Košice

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Fábryho 44, Košice 04022


Kategória voľného pracovného miesta:
vychovávateľ 50%

 


Kvalifikačné predpoklady:
v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov


Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,

Iné požiadavky po vyzvaní:
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka

Nástup do zamestnania:  

Nástupný plat pedagogického zamestnanca podľa Zákona  553/2003 Z.z. v závislosti od platovej triedy + zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.

Pracovný pomer je na dobu určitú do 31.08 . 2021, s 3 mesačnou skúšobnou dobou

Všetky potrebné doklady prineste zašlite na zsfabryho@zsfabryho.sk do 13. 8 2020

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt: 0911 251 006 

Košice, 28.7. 2020, PaedDr. Eva Brnová