Voľné pracovné miesto - ZŠ Hroncova 23, Košice

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Hroncova 23, Košice

Telefón: 055/633 32 44

E-mail pre zasielanie dokumentov: zshroncova@gmail.com


Kategória voľného pracovného miesta:
Asistent učiteľa   

 

Požadované vzdelanie:

V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Minimálne: úplné stredoškolské vzdelanie pedagogického zamerania.

 

Platové náležitosti:

Podľa zákona 552/2003 Z. z a 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

 

Iné požiadavky:
1. bezúhonnosť,
2. zdravotná spôsobilosť,
3. ovládanie štátneho jazyka.

Doplňujúce informácie
Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Nástup do zamestnania: 15.3.2021

Úväzok: 100%

Pracovný pomer: doba určitá do 31.8.2021 (s možnosťou predĺženia do 31.8.2022)

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
  2. Profesijný životopis
  3. Motivačný list
  4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu: zshroncova@gmail.com do 09.03.2021.

V predmete e-mailovej správy uveďte „Žiadosť + pracovná pozícia, o ktorú sa uchádzate“ (napr.: Žiadosť – asistent učiteľa). Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Mgr. Martin Fazekaš

riaditeľ školy