Voľné pracovné miesto - ZŠ Jenisejská 22, Košice

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice

Kontakt:

+421 55 30 90 704
riaditel@zsjenisejska.edupage.org

Kategória pedagogických zamestnancov:
učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň ZŠ)

aprobácia: matematika; ideálne v kombinácii s informatikou alebo technickou výchovou

Kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania 
Profesijný životopis 
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti 
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové podmienky:

Podľa zákona č. 553/2003 Zb. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v platnom znení  s ohľadom na dĺžku praxe a doložených dokladov o vzdelaní.

 

Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2021 s možnosťou predĺženia pracovnej zmluvy


Nástup do zamestnania 01.09.2020
Pracovný úväzok: 100%

Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.


Košice 3.4.2020


Mgr. Zdenka Figurová 
riaditeľka  školy