Voľné pracovné miesto - ZŠ Jenisejská 22, Košice

Informácia o voľnom pracovnom mieste
V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice

Kontakt:
riaditel@zsjenisejska.edupage.org

Kategória pedagogických zamestnancov:
učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň ZŠ)

aprobácia: anglický jazyk v kombinácii s ruským alebo nemeckým jazykom


Kvalifikačné predpoklady:

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania 
Profesijný životopis 
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti 
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Iné doplňujúce údaje:
Nástup do zamestnania 25.08.2021

Žiadosti spolu so životopisom zasielajte na adresu: riaditel@zsjenisejska.edupage.org

Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

Košice 18.6.2021

 

Mgr. Zdenka Figurová 
riaditeľka  školy