Voľné pracovné miesto - ZŠ Kežmarská 28, Košice

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste odborného zamestnanca:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:      Základná škola Kežmarská 28, Košice

Kategória odborného zamestnanca:    školský psychológ

Počet pracovných miest:    1 pracovné miesto;  úväzok 100%

Kvalifikačné predpoklady:   v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z.

o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

Platové podmienky:

                V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo

verejnom záujme a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy

a zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o prijatie do zamestnania

- štruktúrovaný profesijný životopis

- súhlas so spracovaním osobných údajov

- doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia)

- motivačný list

 

Doplňujúce informácie:

- pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2022 s predpokladaným nástupom  október 2020

Požadované doklady je možné doručiť poštou, osobne alebo elektronicky na e-mail:

skola@zskezmarska28.sk  do 29.9.2020

- na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači

 

Kontakt: 0911/921 416

 

RNDr. Milena Kačmarčiková

              riaditeľka školy