Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Kežmarská 28, Košice

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

Začiatok pracovného pomeru :  od 1. septembra 2022 (do 31. augusta 2023)

Kategória pedagogických zamestnancov:  Vychovávateľ/Vychovávateľka

Názov a adresa zamestnávateľa : Základná škola, Kežmarská 28 , 040 11 Košice

Kontakt : skola@zskezmarska28.sk, tel.č.: 055/642 51 92, 0911 921 433

Kvalifikačné predpoklady : 

Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 Úplné stredné odborné vzdelanie – študijný odbor so zameraním na vychovávateľstvo.

Požadované doklady :

  • žiadosť,
  • životopis,
  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti.

Všetky potrebné doklady je potrebné doručiť poštou, alebo e-mailom na skola@zskezmarska28.sk do 22. augusta 2022 o 9.00 hod.